Sanasto_

Yritysvastuun itsearviointi -sanastoa

 

Tälle sivulle on koottu keskeisiä yritysvastuun itsearviointityökalussa esiintyviä termejä sekä kuvattu, mitä niillä tarkoitamme.

 

Yritysvastuu

Yritysvastuulla tarkoitetaan yrityksen vastuuta toimintansa vaikutuksista yhteiskuntaan, sisältäen sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Yksinkertaistetusti vastuullinen yritys pyrkii ehkäisemään ja vähentämään toiminnastaan suorasti ja epäsuoraasti aiheutuvia negatiivisia ja vastaavasti lisäämään positiivisia vaikutuksia. Vastuullisuustoiminta ei ole erillinen osa yrityksen toimintaa, vaan sen tulisi integroitua yrityksen liiketoimintoihin ja prosesseihin.

Yritysvastuun rinnalla käytetään käsitteitä kuten yritysten yhteiskuntavastuu tai vastuullisuus, minkä lisäksi puhutaan kestävästä liiketoiminnasta sekä joskus myös laajemmin kestävä kehityksestä. Kestävä kehitys voidaan kuitenkin pikemminkin pitää tavoitteena, johon yritysvastuulla tai vastuullisella liiketoiminnalla pyritään.

Kestävä kehitys on kehitystä, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin ja samalla turvaa tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Yritysvastuun liiketoimintamahdollisuudet

Yritysvastuu tarjoaa erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Keskeinen mahdollisuus liittyy sellaisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, joiden avulla ratkaistaan ympäristö- tai sosiaalisia ongelmia tai autetaan asiakkaita toimimaan kestävämmin (esim. ympäristöteknologiat, kasviproteiinit, uudet biopohjaiset materiaalit, kierrätys- ja korjauspalvelut).  Sosiaalisella puolella mahdollisuuksia tarjoaa esimerkiksi monimuotoisen asiakaskunnan tarpeisiin vastaaminen (mm. saavutettavuus). Vastuullisuus kiinnostaa myös kuluttajia ja se auttaa erottumaan kilpailijoista (esimerkiksi toimitusketjuja koskeva avoimuus). Vastuullisuuden avulla voidaan vähentää kustannuksia (mm. energia- ja materiaalitehokkuus) ja se vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. Vastuullisuus kiinnostaa enenevissä määrin myös sijoittajia ja rahoittajia ja tulevaisuudessa se tulee vaikuttamaan myös rahoituksen hintaan ja -ehtoihin, kun rahoittajat toisaalta pyrkivät välttämään riskejä ja toisaalta omalta osaltaan edistämään kestävyyttä.

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit kattavat alleen 1) ulkoisten ilmiöiden aiheuttamat riskit yrityksen toiminnalle (esim. ilmastonmuutos) ja 2) yrityksen toiminnasta tai toimimattomuudesta aiheutuvat mahdollisesti aiheutuvat vahingot ympäristöön, ihmisiin tai laajasti yhteiskuntiin (esim. ympäristövahingot, korruptio, työturvallisuus, tietoturva, syrjintä), jotka realisoituessaan voivat synnyttää maine- tai liiketoimintariskejä. Riskitarkasteluun tulisi sisällyttää myös ihmisoikeusriskit: YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet koskettavat kaikkia yrityksiä. Niiden velvoitteet täyttääkseen jokaisen yrityksen tulee arvioida toimintansa ihmisoikeusriskejä (mm. syrjintä, palkanmaksu, työturvallisuus, yhdistymisenvapaus, yksityisyyden suoja) ja suunnitella toimet niiden ehkäisemiseksi.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG:t) tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia ja suojella ympäristöä kaikkialla maailmassa. Tavoitteita on yhteensä 17 ja ne jakautuvat 169 alatavoitteseen. Tavoitteet kattavat muun muassa köyhyyden vähentämisen, koulutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin, ilmastotoimet sekä luonnon monimuotoisuuden. YK:n jäsenvaltion pääsivät sopuun tavoitteista ja toimintaohjelmasta (Agenda 2030) vuonna 2015, ja sovitut kestävän kehityksen tavoitteet pyritään saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Päävastuu tavoitteiden toteutumisesta on valtioilla, mutta ilman yritysten innovaatioita sekä taloudellisia ja teknologisia panostuksia työ ei onnistu.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuun avulla minimoidaan toiminnasta aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia ja mm. hillitään ilmastonmuutosta, suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja edistetään kiertotaloutta paitsi yrityksen omassa toiminnassa myös arvoketjussa. Ympäristövastuun alle kuuluvat teemat kuten energian säästö ja energiatehokkuus, jätteiden käsittely ja kierrätys, veden ja muiden luonnonvarojen kulutus, päästöjen hallinta, materiaalien tehokas käyttäminen sekä ympäristönökökulmien huomiointi tuote- ja palvelusuunnittelussa ja koko elinkaaren aikana.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu kattaa alleen omaan henkilöstöön, asiakkaisiin, alihankkijoihin ja toimittajiin,  lähiyhteistöihin ja laajasti koko yhteiskuntaan liittyviä toimia. Sosiaalisen vastuun teemoja ovat mm. työturvallisuus- ja terveys, henkilöstön osaamisen kehittäminen, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta edistävät toimet, yksityisyyden suoja, sekä lähi- tai paikallisyhteisöjen kehittämiseen suuntautuneet yhteistyöhankkeet  esimerkiksi järjestöjen kanssa. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös em. asioiden huomioiminen toimitusketjuissa. Monet sosiaalisen vastuun teemoista liittyvät ihmisoikeuksiin, ja osana sosiaalista vastuutaan yritysten tulisi arvioida toimintansa ihmisoikeusriskejä ja suunnitella toimet niiden välttämiseksi.

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa

Kannattava toiminta on olennainen osa taloudellista vastuuta ja luo siten pohjan myös vastuullisen liiketoiminnan osa-alueille. Keskeistä taloudellisessa vastuussa on kuitenkin pitkäjänteisen taloudellisen lisäarvon luominen. Lisäksi taloudelliseen vastuuseen kuuluu hyvä hallintotapa, ja esimerkiksi sisäisten compliance-prosessien, riskienhallinnan ja hallitustyöskentelyn kehittäminen. Muita taloudellisen vastuun teemoja ovat mm. verovastuullisuus, korruption ja harmaan talouden ehkäiseminen sekä ylipäänsä taloudellisen raportoinnin ja sen avoimuuden kehittäminen.

Kestävän kehityksen innovaatiot

Innovaatio on uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi tai palvelu. Kestävän kehityksen innovaatiot taas tarjoavat ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden ehtymiseen tai kasvavaan eriarvoisuuteen ja samalla tuottavat lisäarvoa ja kasvua niitä kehittäville ja kaupallistaville yrityksille. Innovaatioiden avulla voidaan edistää esimerkiksi terveyttä, koulutusta, hyvinvointia, kestävää ja uusiutuvaa energiaa tai luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Liiketoiminnan positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan

Liiketoiminnalla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuuden määritelmän mukaisesti yritysten tulisi pyrkiä lisäämään positiivia vaikutuksiaan.

Yritysten toimenpiteiden kautta syntyy konkreettisia asioita eli tuotoksia sekä tuloksia, jotka puolestaan kertovat tavoitteiden saavuttamisesta. Tulokset eivät vielä ole vaikutuksia vaan vaikuttavuus on se yhteiskunnallinen hyöty, joka toimien tuloksena pidemmällä tähtäimellä syntyy. Hyöty voi olla ilmastonmuutoksen hillintä, luonnonvarojen säästyminen, terveyden tai hyvinvoinnin lisääntyminen, osaamisen kehittyminen, yhdenvertaisuuden tai tasa-arvon parantuminen. Keskeistä on, että syntynyt vaikutus ja hyöty voidaan osoittaa ja todentaa.