WHAT'S
NEW_

Kuntien myöntämät yritystuet osaksi kansallista yritystukirekisteriä

Osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa on käynnistynyt tarkastelu kuntien myöntämien yritystukien nykytilanteesta. ’Kuntien myöntämät yritystuet Suomessa’ (KUTUSU) -selvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa tukimuotoja, tukien euromääräistä volyymia sekä tukien linkitystä EU-oikeuden valtiontukisääntelyyn. Tarkastelujaksona ovat vuodet 2019–2021, ja kattavan kokonaiskuvan muodostaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa.

Selvityksessä keskitytään kuntien ja niiden yhteisöjen, kuten elinkeinoyhtiöiden ja maakunnan liittojen, myöntämiin tukiin sekä kuntien omille yhteisöilleen (kuntien elinkeinoyhtiöt, kuntayhtymät, maakuntaliitot) myöntämiin tukiin. Tarkastelu sisältää erityyppiset yritystuet, esimerkiksi avustukset, lainat, takaukset, takuut, korkotuet, oman pääoman ehtoiset rahoitukset, sekä muut taloudellista tukea sisältävät järjestelyt, kuten markkinahinnasta poikkeava kiinteistöjen luovuttaminen tai vuokraaminen ja erilaiset yrityksille suunnatut neuvontapalvelut.

Raportointivelvoitteen siirtäminen yrityksiltä kunnille

Työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän tietosisältö ja käyttäjäkunta laajeni huhtikuussa 2021. Muutos mahdollistaa kattavan valtion myöntämien yritystukien yhteisen tietovarannon, ns. yritystukirekisterin. Samalla yritystukien läpinäkyvyys, vaikuttavuuden arviointi ja seurantaedellytykset parantuvat. Tukia myöntävät tahot saavat nähtäväkseen muiden myöntämät tuet. Yritystukirekisteriä voidaan tarvittaessa asteittain laajentaa kansalliseksi de minimis -tukirekisteriksi. Se edellyttäisi myös rahoituslaitosten ja kuntien myöntämien tukien ilmoittamista. Eduskunnan talousvaliokunta on kiinnittänyt asiaan huomiota.

Kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Kunnat eivät kuitenkaan ole ilmoitusvelvollisia antamistaan de minimis -tuista tai valtiontukea koskevista ryhmäpoikkeuksista (esim. alueellisin ja työllisyysperustein myönnettävät tuet, koulutustuet sekä tuet tutkimus- ja kehittämistoimintaan), vaikkakin EU-valtiontukisääntöjen de minimis -tukien viranomaisseuranta ollut mahdollista vuoden 2022 alusta lähtien.

Kansallinen de minimis -tukirekisteri mahdollistaisi raportointivelvollisuuden siirtymisen pois yrityksiltä. Näin ollen yritysten ei tarvitsisi enää raportoida kyseisenä vuonna tai kahtena edellisenä vuotena saamastaan de minimis -tuesta. Raportointivelvoitteen poistuminen kuitenkin edellyttäisi, että myös kunnat velvoitettaisiin tallettamaan tuen myöntämistä ja maksamista koskevat tiedot yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään.

Kansallinen yritystukijärjestelmä kokoaa tiedot yhteen

Selvitystyössä tarkastellaan yritystukimuotojen ja -volyymin rinnalla sitä, miten laajasti kunnat arvioivat myöntävänsä EU:n valtiontukisäännöt täyttäviä tukia taloudelliseen toimintaan ja kuinka laajasti kunnat tuntevat niiden ehdot.

Vastauksia haetaan myös mm. kysymyksiin, mihin tarkoituksiin kunnat myöntävät yritystukia, sekä millaisia hyötyjä ja kustannuksia kunnille aiheutuisi tietojen tallettamisesta yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään.Samalla saadaan tietoa valtion ja kuntien myöntämien tukien liittymäpinnoista.

Selvitystyössä toteutetaan kattava kuntia koskeva kartoitus haastattelujen, kyselyn ja työpöytätutkimuksen avulla. Lisäksi kansallisen yritystukirekisterin kehittämistä tuetaan analysoimalla vastaavia muiden EU-maiden yritystukirekisterejä.

Selvitystyö on käynnissä vuoden 2022, ja sen toteutuksesta vastaavat 4FRONT ja KPMG.

Lisätietoja:
Kuntien myöntämät yritystuet Suomessa -selvityshanke

Hankkeen projektipäällikkö Anne-Mari Järvelin, 4FRONT, p. 040 705 6944, anne-mari.jarvelin@4front.fi