WHAT'S
NEW_

Mediatuen vaikuttavuuden ennakkoarvioinnissa tarkasteltiin pohjoismaisen tukimallin vaikutuksia

4FRONT toteutti Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta ennakkoarvioinnin mediatukityöryhmän esittämien mediatukimuotojen (toimituksellisen tuotantotuen, innovaatiotuen ja yhteisömediatuen) vaikuttavuudesta erityisesti ajankohtaismedian liiketoiminnan kannattavuuteen ja kasvuun. Suomessa ei ole tarkasteluhetkellä käytössä suoria mediatukia toisin kuin muissa Pohjoismaissa.

Hankkeessa tarkasteltiin erityisesti suorien mediatukien vaikutuksia muissa Pohjoismaissa sekä arvioitiin Pohjoismaisen tukimallin vaikutuksia, mikäli sitä sovellettaisiin Suomeen. Lisäksi kartoitettiin tietoa mediatukien määristä ja media-alaa koskevista elinkeinopoliittisista muuttujista Pohjoismaissa.  

Arviointi toteutettiin 2/2022-8/2022. Tiedonkeruun menetelminä hyödynnettiin dokumenttianalyysia, tilastoanalyysia sekä yritysten, korkeakoulujen ja julkishallinnon haastatteluja. Arvioinnin taustalla oli yritystukien uudistamista koskevan parlamentaarisen työryhmän esittämä yrityksille suunnattujen tukien kriteeristö. 

Media-alan rakenteellinen muutos johtuu ensisijaisesti digitalisaatiosta ja vaihtoehtoisten sisältökanavien määrän kasvusta, sekä tämän seurauksena mainostulojen pienenemisestä, mikä on johtanut perinteisen median kannattavuuden ongelmiin ja liiketoiminnan supistumiseen. Keskeinen havainto pohjoismaisista verrokeista oli, että eri tukimuodot eivät ole olleet käytetyillä tukitasoilla riittävän tehokkaita media-alan rakenteellisen muutoksen kääntämiseen: tuista huolimatta media-alan yritysten liikevaihto, henkilöstökoko ja nimikkeiden määrä väheni tarkastelujaksolla. Lisäksi mediatukityöryhmän rajaus laadukkaan sisällön tuottamisen tukemisesta on sinällään kannatettava, mutta selvityksessä kerätyn aineiston ja analyysin perusteella se osoittautui erittäin haastavaksi toteuttaa käytännön tukiohjelmissa.  

Elinkeinopoliittisten perustelujen sijaan mediatuet voivat olla perusteltuja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden, kuten kieli- ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden, tiedon huoltovarmuuden tai kokonaisturvallisuuden näkökulmista. Pohjoismaisissa verrokeissa suoraa mediatukea perusteltiin juurikin yhteiskunnallisilla tavoitteilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi raportin 3.8.2022 https://www.lvm.fi/-/mediatukien-vaikutuksia-arvioiva-raportti-julkaistu-1812198