WHAT'S
NEW_

Selvitys EU:n rahoitusinstrumenttien merkityksestä kasvuhakuisille yrityksille käynnissä

Miten Suomessa voidaan hyödyntää tehokkaammin markkinaehtoista InvestEU-rahoitusta? Miten EU:n rahoitusinstrumentit vastaavat kasvuhakuisten yritysten rahoituskapeikkoihin? Millä tavoin julkinen rahoitus ja valtiontuet estävät tai edistävät yksityisen rahoituksen kanavoitumista kasvuyrityksiin ja kestävän kasvun investointeihin?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa huhtikuussa 2020 käynnistynyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluva hanke Kasvuyritysten rahoitus Suomessa – EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen ja merkitys yritystukien rinnalla. Hankkeen tavoitteena on arvioida ja tunnistaa mahdollisuuksia hyödyntää EU:n rahoitusinstrumentteja Suomen kasvuyritysten rahoitusmarkkinoiden kehittämisessä sekä mahdollisuuksia korvata yritystukia markkinaehtoisemmalla rahoituksella.

Selvityksen fokus on erityisesti Euroopan investointiohjelmaa jatkavan InvestEU-ohjelman (2021-2027) mahdollisuuksissa kasvuyritysten ja kasvuhakuisten yritysten sekä kestävän kasvun investointien (ml. infrastruktuuri) rahoituskapeikkojen paikkaajana. Selvitys tarjoaa politiikkasuosituksia koskien InvestEU-ohjelman nykyistä monipuolisempaa ja tehokkaampaa käyttöä, kasvu- ja investointirahoituksessa olevien rahoituskapeikkojen poistamista, yritystukijärjestelmän kehittämistä sekä markkinoiden toimivuuden ja kilpailullisuuden lisäämistä.

Selvityksestä vastaa 4FRONT yhteistyökumppaneinaan Etlatieto, Slush ja Spillover Economics Oy.

Lisätietoja hankkeesta