WHAT'S
NEW_

InvestEU-ohjelma suomalaisten kasvuyritysten rahoittajana

Vuonna 2021 käynnistyvä InvestEU-ohjelma kokoaa yhteen EU:n rahoitusinstrumentteja ja avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Ohjelman tarkoitus on toimia kasvuyritysten sekä kestävän kasvun investointien (ml. infrastruktuuri) rahoituskapeikkojen paikkaajana.

Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuuluvassa hankkeessa tarkasteltiin EU:n rahoitusinstrumenttien hyödyntämismahdollisuuksia Suomen kasvuyritysten rahoitusmarkkinoiden kehittämisessä sekä tunnistettiin keinoja yritystukien korvaamiseen markkinaehtoisemman rahoituksen avulla. Selvityksestä vastasivat 4FRONT, Etlatieto ja Slush.


Kasvu edellyttää investointeja

Kasvuhakuiset, innovatiiviset ja nuoret yritykset kohtaavat erilaisia rahoituskapeikkoja. Ulkoisen rahoituksen saatavuus on näillä yrityksillä keskeinen kasvun edellytys, ja kestävien investointien kaupallistaminen ja skaalaaminen ovat pullonkauloja, joihin liittyy sekä suuret investointitarpeet että riskit.

InvestEU-ohjelma tarjoaa rahoitusta myös yrityksille, joiden vakuudet ovat riittämättömät. Rahoitus kanavoituu markkinaehtoisesti eli käytännössä lainojen, lainatakausten ja pääomasijoitusten avulla.

Ohjelmalla voidaan vauhdittaa riskipitoisten ja kunnianhimoisten kasvuinvestointien toteutumista, luoda kestävän kehityksen rahoitusmalleja sekä edistää kestävän rahoituksen markkinan kehittymistä. InvestEU:n myötä EU-rahoituksen painotus tulee olemaan entistä vahvemmin yhteiskunnallisissa tavoitteissa kuten ympäristöllisessä ja sosiaalisessa kestävyydessä.

Uudenlaisten rahoitus- ja hyödyntämismahdollisuuksien rinnalla InvestEU nostaa kansalliset rahoittajaorganisaatiot vahvempaan asemaan.


InvestEU:n tehokas hyödyntäminen

InvestEU:n soveltuvuus suomalaisyritysten tarpeisiin on hyvä, mikä pohjautuu mm. ohjelman edeltäjän ESIR:n aktiiviseen käyttöön. InvestEU:n tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen tulisikin olla ensisijainen vaihtoehto suunniteltaessa toimenpiteitä kansallisen yritysrahoitusmarkkinan kehittämiseksi.

Mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen vaatii kuitenkin aktiivisuutta sekä julkisilta että yksityisiltä toimijoilta. ’Avainasemassa ovat yrityksille ja rahoittajille suunnatut tieto- ja neuvontapalvelut. Rahoitusmahdollisuuksia on paljon ja ne ovat hyödynnettävissä’ kertoo selvityshankkeen projektipäällikkö Valtteri Härmälä 4FRONTista. ’Keskiössä on kansallisen koordinaation rooli. Toimijoiden, rahoituksen välittäjät mukaan lukien, tulisi olla tietoisia tarjolla olevasta rahoituksesta. Volyymi on houkutteleva, sillä InvestEU pyrkii käynnistämään 400 mrd. euron arvosta markkinaehtoisia investointeja vuosina 2021–2027. Näiden investointien kotiuttaminen on myös omasta aktiivisuudestamme kiinni.’ jatkaa Härmälä.

 

Raportti: Kasvuyritysten rahoitus Suomessa – InvestEU- ohjelman hyödyntäminen ja mahdollisuudet

InvestEU:n toimintaperiaate