SUSTAINABILITY
TOOLS FOR
PUBLIC AND
PRIVATE SECTOR_

Vastuullisuusarviointi – maksuton itsearviointityökalu verkossa

Vastuullisuusarviointi on maksuton itsearviointityökalu verkossa, joka antaa tilannekuvan organisaatiosi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen nykytilasta, auttaa tunnistamaan siinä esiintyviä kehityskohteita ja mahdollistaa vertailun muihin organisaatioihin.

Vastuullisuusarviointityökaluja on kaksi:
1)  julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioille suunnattu itsearviointi sekä
2)  yritysvastuun itsearviointi.

Työkalut ovat maksuttomia, kaikille avoimia, eivätkä sido käyttäjää mihinkään.

 

Julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioille suunnattu itsearviointityökalu tarjoaa organisaatiokohtaisen tilannekuvan ja tarjoaa käytännön vinkkejä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi organisaatiossa.

“Kattava, monipuolinen tarkastelu, pakottaa pysähtymään ja miettimään erityisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta/merkittävyyttä. Työkalu on helppokäyttöinen eikä ole liian raskas.”

Työkalu on kehitetty vuonna 2023 ja siinä on huomioitu viimeisimmät kansainväliset kestävän kehityksen ja vastuullisuuden linjaukset sekä Valtiokonttorin valtionhallinnon organisaatioille suunnattu vastuullisuusraportoinnin ohjeistus.

Miten työkalu toimii käytännössä?

Maksuton ja kaikille avoin työkalu koostuu helppokäyttöisestä, kuusi osa-aluetta kattavasta kyselystä:

 • Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys
 • Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä tukeva strategia ja tavoitteet
 • Resursointi ja integrointi
 • Seuranta, raportointi ja viestintä
 • Kerrannaisvaikutukset yhteiskuntaan (kädenjälki)
 • Toiminnan negatiivisten vaikutusten minimointi (jalanjälki)

Itsearvioinnin tulosraportin saa välittömästi käyttöön vastaamisen jälkeen.
Tulosraportissa on kuvattu organisaation vastuullisuuden nykytila, keskeisimmät kehittämiskohteet sekä konkreettiset kehitysehdotukset vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eri osa-alueilla.

Kenelle työkalu sopii?

Työkalu sopii kaikille julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioille koosta ja hallinnonalasta riippumatta. Työkalu tukee vastuullisuustavoitteiden asettamista sekä toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Työkalu voi toimia organisaation sisäisen kehitystyön käynnistäjänä, olemassa olevan kehitystyön tukena tai osallistamisen työkaluna. Lisäksi työkalua voi hyödyntää vastuullisuuden ja kestävän kehityksen raportoinnissa. Itsearvioinnin voi tehdä säännöllisin väliajoin, jolloin se toimii seurannan välineenä. Työkalu mahdollistaa myös organisaationne nykytilan vertailun muihin julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioihin, jotka ovat itsearvioinnin toteuttaneet.

 ”Työkalu mahdollistaa organisaation kyvykkyyksien laaja-alaisen tarkastelun ja sitä voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä.”

Siirry julkisen ja kolmannen sektorin itsearviointityökaluun tästä.

Tutustu työkalun avulla toteutettaviin räätälöityihin organisaatiokohtaisiin vastuullisuusanalyyseihin sekä muihin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen palveluihin tästä.

Yritysvastuun itsearviointi

Yritysvastuun itsearviointi on sähköinen työkalu yrityksen vastuullisen liiketoiminnan edelleenkehittämiseen.

Työkalu on ensimmäinen maksuton, kattava yritysvastuun itsearviointityökalu Suomessa ja se on kehitetty vuonna 2021 yhteistyössä FIBS ry:n kanssa. Yritysvastuun itsearviointityökalua on hyödyntänyt yhteensä jo yli 2000 yritystä.

Kenelle yritysvastuun itsearviointi on suunnattu?

Itsearviointi sopii kaikille yrityksille koosta, liikevaihdosta tai toimialasta riippumatta. Työkalu tarjoaa kattavan kuvan yrityksen vastuullisuustoiminnan nykytasosta, sekä antaa konkreettisia ja käytännönläheisiä kehittämissuosituksia. Lisäksi työkalu mahdollistaa yrityksen tulosten vertailun muihin itsearvioinnin tehneiden tuloksiin.

Yritykset, jotka ovat vasta aloittamassa vastuullisuustoimintaa, tai ovat toteuttaneet sitä vasta vähän aikaa hyötyvät erityisesti raportin tarjoamista konkreettisista kehittämissuosituksista ja ideoista toiminnan edistämiseksi.

Yritykset, jotka ovat jo toteuttaneet vastuullisuustoimintaa pidempään, hyötyvät erityisesti oman yrityksen vertailusta muihin yrityksiin eri osa-alueilla. Lisäksi työkalua voi hyödyntää uusien ideoiden saamiseen tai esimerkiksi vuosittaiseen toiminnan seurantaan.

Miten työkalu toimii käytännössä?

Yritysvastuun itsearviointi on sähköinen kysely, joka muodostuu seuraavista osa-alueista:

 • Yritysvastuun merkitys ja tärkeys
 • Yritysvastuun strateginen asema
 • Yritysvastuun resursointi ja integrointi
 • Yritysvastuutoimenpiteet
 • Seuranta, tulokset ja vaikutukset

Itsearvioinnin palauteraportin saa välittömästi käyttöön vastaamisen jälkeen.

Tiivistelmä vuoden 2022 yritysvastuun itsearviointituloksista on tilattavissa veloituksetta täältä.
Vuonna 2022 itsearvioinnin teki yli 450 yritystä.

Siirry yritysvastuun itsearviointityökaluun.

 

Vastuullisuusarviointi-työkalujen tietosuoja

Itsearvointityökalujen vastaukset jäävät 4FRONT Oy:lle, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 4FRONT ei tarkastele tai julkaise yksittäisen organisaation vastauksia ilman organisaation erillistä suostumusta.

Vastuullisuusarviointien tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä.

 

Kerromme mielellämme lisää!

Keskustelemme mielellämme kanssanne itsearvioinnin tuloksista tai organisaationne vaikuttavuuden ja vastuullisuuden arvioinnista ja kehittämisestä. Voimme esimerkiksi toteuttaa organisaationne tarpeisiin räätälöityjä vastuullisuusarviointeja työkalun avulla, tai tarjota esimerkiksi alueellisia tai toimialakohtaisia analyyseja.

Tutustu räätälöityihin analyyseihin sekä muihin 4FRONTin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen palveluihin tästä.

 

Ota yhteyttä:
vastuullisuus@4front.fi