WHAT'S
NEW_

Kuuden viraston nykytila ja uudistusten vaikutukset arvioitu

4FRONT toteutti yhdessä KMPG:n kanssa valtiovarainministeriön toimeksiannosta virastoarvioinnit kuudesta eri virastosta. Arvioitavia virastoja olivat Opetushallitus, Tuomioistuinvirasto, Ulosottolaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väylävirasto, Arvioinnin kohteita yhdisti se, että kaikissa oli käyty läpi merkittäviä uudistuksia viime vuosina.

Virastoarviointien tavoitteena oli tarkastella virastojen nykytilaa, toteutettujen uudistushankkeiden tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, ja löytää keinoja valtionhallinnon ohjausjärjestelmien ja virastojen toiminnan kehittämiseen. Arvioinnit toteutettiin kaikissa virastoissa saman arviointikonseptin mukaisesti. Tiedonkeruun menetelmiin kuului muun muassa kattavat henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyt, virastojen avainhenkilöiden, ohjaavien ministeriöiden sekä keskeisten sidosryhmien haastattelut sekä virastokohtaiset työpajat ja virastoille yhteinen vertaisoppimistyöpaja.

Tulosten perusteella virastojen tehtävät ja toiminnan perustat ovat selkeitä ja palvelut laadukkaita. Kehityskohteina lähes kaikkien virastojen osalta ovat sisäiset prosessit ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Uudistusten tavoitteiden toteutuminen, tuloksellisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus vaihtelevat virasto- ja tavoitekohtaisesti. Sidosryhmät suhtautuvat pääsääntöisesti virastojen nykytilaan ja uudistusten tavoitteiden saavuttamiseen positiivisemmin kuin henkilöstö.

Arviointien valossa suositellaan, että uudistusten vaikutusten seurantaa ja arviointia tulee suunnitella osana uudistusten valmistelua. Lisäksi suositellaan, että virastojen toiminnan kehittämistä ja organisaatiokulttuurin vahvistamista jatketaan systemaattisesti myös virastouudistushankkeiden jälkeen. Myös henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen on tärkeää kiinnittää huomiota uudistusten yhteydessä ja niiden jälkeen.

4FRONT vastasi Opetushallituksen, Tuomioistuinviraston ja Ulosottolaitoksen arvioinneista ja KPMG Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston arvioinneista. Kunkin viraston arvioinnista tuotettiin oma loppuraportti, ja lisäksi kaikista virastoarvioinneista laadittiin yksi yhteinen yhteenvetoraportti

Virastoarviointien loppuraportit ja arviointien yhteenvetoraportti valtioneuvoston sivuilla:

Virastoarvioinnit 2022–2023: Yhteenvetoraportti https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165244

Opetushallituksen arviointi: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165242

Tuomioistuinviraston arviointi: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165237

Ulosottolaitoksen arviointi: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165240

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointi: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165238

Liikenne- ja viestintäviraston arviointi: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165239

Väyläviraston arviointi: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165241

 

Lisätiedot hankkeesta:

Vesa Salminen
vesa.salminen@4front.fi
040 1252 370