WHAT'S
NEW_

Selvitys kuntien myöntämistä yritystuista on valmistunut

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluva tarkastelu kuntien myöntämistä yritystuista on valmistunut. Selvityksestä on vastannut 4FRONT yhdessä KPMG:n kanssa.

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa kokonaiskuvaa kuntien myöntämistä yritystuista vuosina 2019–2021, sekä edistää olemassa olevan kansallisen yritystukirekisterin käyttöönottoa koko kuntasektorilla. Kattava selvitys toteutettiin kuntien yritystukiin liittyvän lainsäädännön ja muun dokumenttiaineiston analyysilla, kuntien haastatteluilla, yritystukirekisteriä koskevalla kansainvälisellä vertailulla sekä kunnille suunnatulla sähköisellä kyselyllä.

Selvityksestä käy ilmi, että kuntien yritystuilla on laaja kohderyhmä, eikä tukien kohdistumista esimerkiksi eri toimialoille seurata systemaattisesti. Kunnilla ei myöskään ole yritystukien myöntämiseen liittyviä yhtenäisiä prosesseja. Lisäksi asiantuntemus EU:n valtiontukilainsäädäntöön liittyen vaihtelee kuntien välillä ja osalla kunnista osaaminen tähän liittyen on puutteellista.

Johtopäätösten valossa yritystukirekisterin laajentaminen kuntasektorille nähdään positiivisena. Kuntien liittyminen osaksi olemassa olevaa kansallista yritystukirekisteriä mahdollistaa de minimis -tukikertymän yrityskohtaisen seurannan sekä vertailtavuuden myönnetyissä tuissa.

Yritystukirekisterin laajentamisen tulisi kuitenkin tapahtua vaiheittain ja vuorovaikutuksessa kuntien kanssa, tukea ja opastusta tarjoten. Yritystukirekisterin hyödyistä selkeästi viestiminen edistäisi rekisterin käyttöönottoa ja aktiivista käyttöä.

Tutustu selvityshankkeen loppuraporttiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

projektipäällikkö Anne-Mari Järvelin
+358 40 7056 944
anne-mari.jarvelin@4front.fi