WHAT'S
NEW_

Vastuullisuusinnovaatioista boostia liiketoimintaan

 “Vastuullisuusbuumi on vallannut suomalaisyritykset vain parissa vuodessa, mutta innovointiin ja ratkaisujen kehittämiseen asti se ei vielä kanna” kirjoittaa Helsingin Sanomat 2.12.2021 FIBSin Yritysvastuu 2021 –tuloksista. Tulosten mukaan vastuullisuustyö keskittyy innovoinnin ja ratkaisujen luomisen sijaan pääasiassa riskien hallintaan ja negatiivisten vaikutusten hillintään.  

Yritysvastuu, eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvien haasteiden huomioiminen liiketoiminnassa on ollut erityisesti suurten yritysten agendalla jo pari vuosikymmentä, mutta viime vuosina se on ottanut erityisen isoja harppauksia eteenpäin myös pk-yritysten keskuudessaTästä kertoo myös Helsingin Sanomien siteeraama yritysvastuuverkosto FIBSin yritysvastuututkimus. Yritysvastuu ei ole enää vain yksittäisten asiantuntijoiden asia, vaan vastuullisuudesta on tullut osa strategista toimintaa ja se on vakiinnuttanut asemansa ylimmän johdon agendalla. FIBSin tutkimuksen tulosten lisäksi tämä selviää myös 4FRONTin ja FIBSin yritysvastuun itsearvioinnin tuloksista1. 

 

Vastuullisuus agendoissa ja puheissa

Mitä muuta yritysvastuun työkalu ja kysely kertovat vastuullisuuden tilasta yrityksissä vuonna 2021? FIBS:in kyselyyn vastanneista suurista yrityksistä huimat 100% kertoi, että vastuullisuus on yritykselle olennaista. 4FRONTin yritysvastuun itsearviointi -kyselyn tulokset puolestaan osoittavat, että lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä pitää vastuullisuutta merkittävänä tekijänä kilpailukyvyn kannalta. Tämä näkyy myös käytännössä, nimittäin 95 % suuryrityksistä ja 89 % pk-yrityksistä kertoo, että heidän yrityksensä on tunnistanut vastuullisuuteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia vähintään jossain määrin.  

Vastuullisuus on jo enemmän sääntö kuin poikkeus johdon puheissa ja se on alkanut näkymään yritysten strategioissa. 4FRONTin itsearvioinnin tuloksia tarkastellessa selviää kuitenkin, että näistä positiivisista tuloksista huolimatta työsarkaa vielä riittää. Miten vastuullisuus viedään läpileikkaavasti yritysten toimintaan? Miten varmistetaan, ettei vastuullisuus jää pelkkään riskien hallintaan? Entä miten vastuullisuustoiminnasta saadaan tuloksellista ja transformatiivista? 

 

Kestävyysratkaisuilla kilpailuetua

Yksi vastaus ovat innovaatiot. Yritysten innovaatiot ovat kestävän kehityksen haasteiden taklaamisessa avainasemassa. FIBSin kyselystä kuitenkin selviää, että ainoastaan 7 prosenttia yrityksistä tavoittelee vastuullisuudella innovaatioita ja tuotteiden tai palveluiden kehittämistä. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös 4FRONTin yritysvastuun itsearviointi -kyselystä, jonka mukaan  ainoastaan viidennes yrityksistä on suunnannut tuote- ja palveluportfolionsa kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen. Tarve ratkaisuille on sentään huomattavasti laajemmin tunnistettu: noin puolet vastaajista on tunnistanut tarpeen kehittää tällaisia ratkaisuja ja pyrkii jo huomiomaan kestävyysnäkökulmat tuote- ja palvelusuunnittelussa.  

Tämä on hyvä lähtökohta sellaisten tuotteiden ja palveluden kehittämiselle, jotka paitsi auttavat ratkaisemaan ympäristö- ja yhteiskunnallisia haasteita myös tukevat liiketoiminnan uudistumista ja kasvua. Innovaatioilla on nimittäin suuri vaikutus vastuullisuudesta saatavaan kilpailuetuun. 4FRONTin yritysvastuun itsearvioinnin mukaan 84 prosenttia vastuullisuusinnovaatioita kehittäneistä yrityksistä sanoo, että vastuullisuudella on ollut todennettua positiivista vaikutusta yritysten liiketoimintaan. Sen sijaan niistä yrityksistä, jotka ovat vasta tunnistaneet tarpeen kehittää ratkaisuja, ainoastaan reilu viidennes näkee vastuullisuudesta tulevan merkittävää positiivista vaikutusta yritysten liiketoimintaan.   

 

Vastuullisuutta kaikilla osa-alueilla

Vastuullisuusinnovaatiot siis mahdollistavat sen, että vastuullisuus saadaan muutettua euroiksi ja samalla vaikutukset kestävään kehitykseen ovat suurempia. Tästä hyötyvät kaikki – sekä yritys itse että yhteiskunta. Parhaassa tapauksessa uudet ratkaisut ja liiketoimintamallit  myös muuttavat toimintatapoja ja vallitsevaa järjestelmää perustavanlaatuisesti. Kiertotalous on esimerkki, joka tarjoaa mahdollisuuksia tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimintamalleihin liittyville innovaatioille. Jakamisalustat, kiertoihin perustuvat toimitusketjut, tuote palveluna, tuotteen elinkaaren pidentäminen ja kierrätys ja kiertoon palauttaminen ovat esimerkkejä toimintamalleista, joilla kiertotaloutta voidaan toteuttaa käytännössä2.

Vaikka innovaatiot ovat avainasemassa yhteiskunnallisten haasteiden ja vastuullisuudesta saatavan kilpailuedun kannalta, pitää samalla muistaa huomioida vastuullisuusnäkökulmat liiketoiminnan muilla osa-alueilla. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen tarjonta, arvolupaus, hankinta- ja toimitusketjut, asiakasrajapinta sekä rahoitusmalli 3. Ei siis riitä, että yritys vain kehittää kestävää kehitystä edistävän ratkaisun, mikäli esimerkiksi yrityksen alihankkijat ja yhteistyökumppanit eivät huomioi vastuullisuusnäkökulmia tai yritys ei kannusta asiakkaitaan vastuulliseen kuluttamiseen.  

Viimeistään nyt kestävyys kannattaa siis ottaa toiminnan keskiöön, jotta voidaan vastata yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja samalla varmistaa tulevaisuuden kilpailukyky.  

 

Ulla Roiha, Senior Consultant, 4FRONT Oy
Heidi Uitto, Analyst, 4FRONT Oy
Jenna Kiiskinen, Project Coordinator, 4FRONT Oy

 

Tervetuloa 4FRONTin ja FIBSin yritysvastuun itsearvioinnin tulosten julkaisuwebinaariin 27.1. klo 9.00 kuulemaan lisää yritysvastuun tilasta Suomessa tuoreimman datan valossa!  

 

 

  1. 4FRONTin ja FIBSin Yritysvastuun itsearviointi 2021 -työkalun alustavat tulokset (N = 376). www.vastuullisuusarviointi.fi. Tulokset julkaistaan webinaarissa 27.1.2022
  2. Sitra, Teknologiateollisuus ja Accenture. Circular economy playbook. https://teknologiateollisuus.fi/fi/circular-economy-playbook
  3. Ks. esim. Lüdeke-Freund & Boons (2013). Business models for sustainable innovation: state-of-art and steps towards a research agenda. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652612003459