WHAT'S
NEW_

Miltä vastuullisuus ja kestävä kehitys näyttävät julkisella sektorilla?

Tarkastelimme Vastuullisuusarviointi-työkalun ensimmäisen syksyn vastauksia, ja sitä, miltä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen nykytila vaikuttaa julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa itsearvioinnin perusteella. Vastauksista nousi joitakin alustavia kiinnostavia havaintoja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tilasta eri organisaatioissa.

 

Mikä Vastuullisuusarviointi?

Vastuullisuusarviointi on 4FRONTin kehittämä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen itsearviointityökalu, joka toimii maksuttomana verkossa. Sen avulla voi arvioida helposti itse oman organisaation kestävän kehityksen nykytilaa ja vastuullisuustyön vahvuuksia ja heikkouksia, sekä saada kehityskohteita, jotka tukevat organisaation vastuullisuustyötä ja kestävän kehityksen edistämistä.

Työkalu julkistettiin syksyllä 2023 ja se on otettu iloksemme käyttöön jo kymmenissä organisaatioissa (yksittäisiä käyttäjiä noin 100).

 

Vastuullisuuden merkitys tunnistettu ja jalanjälkeen kiinnitetty huomiota

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys on tulosten mukaan keskimääräisesti hyvin tunnistettu julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyvät myös kattavasti organisaatioiden strategioissa ja tavoitteissa, ja negatiivisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia (jalanjälkeä) pyritään pienentämään organisaatioissa hyvin tai ainakin kohtuullisesti.

 

Kuvio 1. Taloudellisen vastuullisuuden, ympäristövastuullisuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueiden pisteiden osuus kokonaispisteistä organisaatiotyypeittäin.
(0–25%=Organisaatiossa ei ole vielä kattavasti huomioitu vastuullisuuden osa-aluetta,
25–50%=Organisaatiossa on huomioitu vastuullisuuden osa-alue jossain määrin,
50–75%=Organisaatiossa on huomioitu vastuullisuuden osa-alue hyvin,
75–100%=Organisaatiossa on huomioitu vastuullisuuden osa-alue useista näkökulmista sekä saavutettu konkreettisia tuloksia kattavasti)

 

Kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan toiminnassa, mutta vaikutusten todentaminen on haasteellista

Siinä missä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys on hyvin tunnistettu, pärjäävät organisaatiot selvästi heikommin vastuullisuustoimenpiteiden resursoinnissa ja integroinnissa sekä erityisesti kerrannaisvaikutuksissa yhteiskuntaan eli organisaation kädenjäljen kasvattamisessa.

Kun kestävän kehityksen vaikutusten tavoitteluun liittyvää osa-aluetta tarkastellaan tarkemmin, näyttäisi siltä, että valtion virastot ja ministeriöt arvioivat toimintansa kädenjäljen eri vastaajaryhmistä vahvimmaksi. Ne myös arvioivat toimintansa todennetut vaikutukset vastaajaryhmistä suurimmiksi. Myös kunnat näkevät toimintansa todennetut vaikutukset suhteellisen vahvoina. Korkeakoulut taas arvioivat toimintansa vaikutukset heikoimmiksi konkreettisten toimenpiteiden runsaudesta huolimatta. Toisaalta korkeakoulut huomioivat vastaajaryhmistä vahvimmin kestävän kehityksen tavoitteet toiminnassaan sekä toteuttavat konkreettisia toimenpiteitä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Vastausmäärä korkeakoulujen osalta on tosin vielä sen verran pieni, että pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ei tuloksesta kannata vielä tehdä.

Kuvio 2. Vastuullisuusarviointi-itsearviointityökalun kerrannaisvaikutukset yhteiskuntaan -osa-alueen eri osioiden keskiarvot organisaatiotyypeittäin. (1= Ei lainkaan tai hyvin vähäisessä määrin, 2=Jossain määrin, 3=Melko paljon, 4=Erittäin paljon)

 

Seuranta ja arviointi sekä resurssit keskeisinä pullonkauloina vaikutusten tavoittelussa

Kestävän kehityksen pullonkauloja tarkastellessa vaikuttaisi siltä, että virastojen ja ministeriöiden arvioidessa vaikutuksiaan vastaajaryhmistä eniten, niille keskeinen pullonkaula on sopivien mittareiden puute arvioinnissa ja seurannassa (kuvio 3). Kunnat taas kärsivät vastaajaryhmistä eniten seurannan ja vaikutusten arvioinnin haasteista. Kunnat eivät kuitenkaan ole näiden haasteiden kanssa ainoat, vaan seurannan ja arvioinnin haasteet koskevat lähes kaikkia vastaajaryhmiä. Järjestöjen rinnalla korkeakoulut näyttäisivät kamppailevan eniten resurssien puutteen kanssa.

Kädenjäljen arviointi onkin suhteellisen harvinaista vielä kaikilla julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioilla (ks. kuvio 2), mitä voi selittää kädenjäljen arvioinnin yleisen haasteellisuuden ohella myös seurannan ja arvioinnin prosesseihin ja resursseihin liittyvät pullonkaulat.


Kuvio 3. Vastuullisuusarviointi-työkalun vastausjakauma kysymykseen ’Mitä pullonkauloja tai kehitystarpeita organisaatiollanne on kestävän kehityksen edistämisessä ja vaikutusten saavuttamisessa? Valitse kolme keskeisintä.’

 

Vaikutuspolkujen ja seuranta- ja arviointimallien määrittely ensimmäinen konkreettinen askel eteenpäin

Vaikka kestävän kehityksen tavoitteet ovat vahvasti julkisen ja kolmannen sektorin agendalla, on selvää, että niiden toteutuksessa on vielä paljon kehitettävää. Yleisesti kaikkien julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden on kiinnitettävä enemmän huomiota erityisesti vaikutusten mittaamiseen, seurantaan ja arviointiin.

Aihe voi tuntua vaikeasti lähestyttävältä – ja vaikutusten arviointi kattavasti toki vaatiikin usein runsaasti aikaa, resursseja ja osaamista. Liikeelle voi päästä kuitenkin myös kevyemmin, kuten esimerkiksi vaikutuspolkujen määrittelystä tai arviointi- ja seurantamallien laatimisesta. Usein haasteena vaikutusten arvioinnissa onkin, että vaikutuksia pyritään selvittämään jälkikäteen ilman siihen soveltuvaa, systemaattisesti kerättyä seuranta-aineistoa. Tällöin arvioinnin tietoperusta on väistämättä heikompi ja kustannukset usein korkeampia. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – myös vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa.

 

Testaa oman organisaatiosi vahvuudet ja pullonkaulat nopeasti kattavalla ja maksuttomalla itsearvointityökalulla osoitteessa www.vastuullisuusarviointi.fi/julkinensektori, ja hyödynnä tulosraportti organisaationne toiminnan suunnittelussa!

 

Mikäli tarvitsette tukea esimerkiksi organisaationne vastuullisuuden nykytilan arvioinnissa tai toiminnan seuranta- ja arviointimallien määrittelyssä ja suunnittelussa, autamme mielellämme. 4FRONT tarjoaa kattavasti erilaisia palveluja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Ota yhteyttä meihin vastuullisuus@4front.fi tai lue lisää kestävän kehityksen palveluistamme.

 

Haluatko vastaanottaa sähköpostiisi ajankohtaista tietoa julkisen sektorin organisaatioiden vaikuttavuudesta ja kestävän kehityksen edistämisestä? Liity 4FRONTin postituslistalle https://uutiskirje.4front.fi/.